Shoe shine

If you wish, you can get a shoe shine set at reception.